Wettelijke vermeldingen

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze website voordat u de pagina’s doorbladert. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze voorwaarden. Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken voor deze website
Eigenaar van de website
Maatschappelijke zetel: Mechelsesteenweg 366
Kraainem 1950
België


Host van de website
GANDI
63-65 Boulevard Masséna, 75013 Paris

MONTESSORI NEOKIDS gebruikt alle middelen die haar ter beschikking staan om een betrouwbare informatievoorziening en actualisering van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen voorkomen. De internetgebruiker dient zich derhalve te vergewissen van de juistheid van de door MONTESSORI NEOKIDS verstrekte informatie en alle door hem nuttig geachte wijzigingen van de website te melden. MONTESSORI NEOKIDS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, noch voor de directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Hyperlinks
De website www.montessori-neokids.fr kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. MONTESSORI NEOKIDS heeft geen enkele mogelijkheid om de websites te controleren die verbonden zijn met haar websites. MONTESSORI NEOKIDS is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites en bronnen, noch staat zij voor deze garant. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe websites of bronnen, en in het bijzonder van de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan zijn gebruiksvoorwaarden moet houden.

Het is de gebruikers, abonnees en bezoekers van de website www.montessori-neokids.fr niet toegestaan een hyperlink naar deze website te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MONTESSORI NEOKIDS.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wenst te creëren naar een van de websites van MONTESSORI NEOKIDS, dient hij/zij een e-mail te sturen die toegankelijk is op de website, om zijn/haar verzoek tot het creëren van een hyperlink te formuleren. MONTESSORI NEOKIDS behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder dat zij haar besluit hoeft te rechtvaardigen.

Geleverde diensten
Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.montessori-neokids.fr
MONTESSORI NEOKIDS spant zich in om op de website www.montessori-neokids.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de website www.montessori-neokids.fr is niet volledig en de foto’s zijn niet contractueel. Deze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert ze online is gezet. Bovendien wordt alle informatie op de website www.montessori-neokids.fr louter ter informatie gegeven en kan zij zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperkingen inzake gegevens
De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een lacune, een fout of een schijnbare storing vaststelt, kunt u dit per e-mail melden aan contact@montessori-neokids.be, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, …).

Elke inhoud die wordt gedownload, gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dientengevolge kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe zich toegang tot de website te verschaffen met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt.

MONTESSORI NEOKIDS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze website worden aangeboden en die leiden naar andere bronnen op het internetnetwerk.

Intellectueel eigendom
Alle inhoud van de website www.montessori-neokids.fr, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische voorstellingen, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals de opmaak ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MONTESSORI NEOKIDS. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker in het geding kan brengen. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Aangifte bij de CNIL:
Overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, is deze website niet aangegeven bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés.
De huidige voorwaarden van de website www.montessori-neokids.fr worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar de hoofdzetel van het bedrijf gevestigd is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonsgegevens:
In het algemeen hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website www.montessori-neokids.fr bezoekt.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Voor bepaalde diensten die op onze website worden aangeboden, kan het inderdaad nodig zijn dat u ons bepaalde gegevens meedeelt, zoals: uw naam, uw adres, uw e-mail, uw telefoonnummer, de naam en de geboortedatum van uw kind, enz. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online wordt aangeboden, in de rubriek “contact” of in de rubriek “locaties”. In elk geval kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van de website, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf, of het aanvragen van een inschrijving in een van onze kinderdagverblijven.

Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u op onze website surft, waaronder: informatie over het gebruik van onze website, zoals de rubrieken die u bezoekt en de diensten waartoe u toegang hebt, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.